Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viasucznik sucznik

February 11 2018

February 09 2018

4465 badb 500
Reposted fromiznj iznj viapersona-non-grata persona-non-grata

January 21 2018

1775 2144 500
Reposted frombudas budas viapersona-non-grata persona-non-grata

January 10 2018

Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaitwaspain itwaspain

January 03 2018

8489 d711
Reposted fromKaviah Kaviah viainmybetterworld inmybetterworld

December 28 2017

1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viaitwaspain itwaspain

November 26 2017

8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata

November 11 2017

2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
6142 bfa0 500
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko vialifeless lifeless

November 09 2017

8267 b953
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
2649 1d7e 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaaviee aviee

November 01 2017

October 27 2017

Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój

October 24 2017

3290 c8ee 500
J. Borszewicz
  Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból.

— Lars von Trier
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaazathiana azathiana

October 12 2017

October 11 2017

2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viaMagnolia11 Magnolia11

October 04 2017

4142 b454
Reposted fromcoeuraubonheur coeuraubonheur viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl