Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata

November 11 2017

2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
6142 bfa0 500
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko vialifeless lifeless

November 09 2017

8267 b953
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
2649 1d7e 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaaviee aviee

November 01 2017

October 27 2017

Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój

October 24 2017

3290 c8ee 500
J. Borszewicz
  Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból.

— Lars von Trier
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaazathiana azathiana

October 12 2017

October 11 2017

2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viaMagnolia11 Magnolia11

October 04 2017

4142 b454
Reposted fromcoeuraubonheur coeuraubonheur viairmelin irmelin

September 29 2017

8263 90a0 500
Reposted fromkaiee kaiee vialifeless lifeless

September 23 2017

2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viamyzone myzone
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaExfeletes Exfeletes

September 20 2017

September 18 2017

7461 f4a7
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 11 2017

2204 c26a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl