Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

igod:

Chciałem coś powiedzieć wszystkim swoim hejterom i ludziom, którzy nie wierzyli, że cokolwiek osiągnę w życiu: skąd wiedzieliście?

— Radek Kocjan (@radekkocjan) 11 marca 2017
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viajazzuj jazzuj

April 04 2017

Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński

April 03 2017

Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viapersona-non-grata persona-non-grata

April 02 2017

2901 b7dc
Reposted fromtrampek trampek viaaknatazs aknatazs
2065 ed60 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaitwaspain itwaspain

April 01 2017

5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianiggertits niggertits
4473 dc0e 500
Reposted fromtwice twice vialifeless lifeless

March 31 2017

March 30 2017

8026 997c 500
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin

March 28 2017

2761 5b84

March 24 2017

1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viaaviee aviee

March 23 2017

5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaaviee aviee
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaaviee aviee

March 22 2017

4435 21c4
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl