Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

2204 c26a 500
6345 d46b 500
Reposted fromkaiee kaiee

September 10 2017

2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata

September 09 2017

3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viamyzone myzone
2423 c6d1
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues viairmelin irmelin

September 03 2017

0408 07de 500

isailorgalaxia:

Sailor Moon Texts 🌙 @isailorgalaxia

1068 c383 500
Paweł Sanajew - "Pochowajcie mnie pod podłogą" 

September 01 2017

9014 85d3 500
1437 ea19 500
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin

August 19 2017

Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry

August 17 2017

9097 c235 500
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viasucznik sucznik

August 12 2017


Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .

August 10 2017

1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
5207 6264
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
0498 60bd 500

July 27 2017

To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"

July 19 2017

„Kocham cię. Będę cię kochał do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał”.
Reposted fromawakened awakened viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl